Expertiză tehnică arhitectură

Expertiza tehnică se poate face asupra unui proiect de arhitectură sau asupra unor lucrări executate și care vizează lucrările de arhitectură.

Expertiza se poate realiza pe una din cerințele fundamentale:

B1- siguranță în exploatare și accesibilitate, D- igienă, sănătate și protecția mediului, E- economie de energie și izolare termică, F- protecție împotriva zgomotului.

Verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, precum și expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor în ceea ce privește respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerințele fundamentale prevăzute de Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, se efectuează de către specialiști cu activitate în construcții, atestați de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Verificarea execuției lucrărilor de construcții în ceea ce privește respectarea cerințelor fundamentale prevăzute de Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, se efectuează de către specialiști cu activitate în construcții, autorizați de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C.

Legea nu precizează la care din cerințele fundamentale trebuie să fie realizată expertizarea.

Ce înseamnă expertizarea unui proiect sau lucrări de arhitectură

Să vă dăm exemple de situații care necesită expertiză din partea unui specialist: dorim să vedem dacă o clădire corespunde din punct de vedere al securității la incendiu, dorim să vedem dacă căile de circulație interioare, holuri, coridoare sau scări, sunt bine realizate, dorim să vedem dacă o clădire răspunde conformării pentru persoane cu dizabilități, dacă balustradele sunt corect realizate pentru a nu exista pericolul de cădere.

Ce este un expert tehnic?

Legea definește în clar ce este un expert tehnic – specialist cu activitate în construcții atestat în unul sau mai multe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, care efectuează expertiza tehnică a construcțiilor, a execuției lucrărilor de construcții și, în situațiile prevăzute de lege, efectuează expertizarea tehnică a proiectelor.

Acest specialist se atestă de către ministerul dezvoltării. Pentru a putea fi atestat specialistul trebuie să dea un examen dar numai dacă are deja 12 ani de experiență în domeniu. Nu oricine poate deveni expert tehnic. Pentru acest lucru trebuie să fii inginer constructor, inginer de instalații sau arhitect.

Expertiza tehnică se realizează de un inginer constructor sau arhitect care a fost atestat de către ministerul dezvoltării în acest sens.

Dacă sunteți în căutarea unui experti tehnic pentru lucrările de construcții la una din cerințele fundamentale de mai sus atunci ați nimerit exact unde trebuie: 0740 31 22 24 – contact@formare-specialisti-constructii.ro, www.formare-specialisti-constructii.ro .

Expertizarea tehnică se realizează de către expert/experți tehnici atestat/atestați, în condițiile legii, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, corespunzător cerințelor fundamentale, la solicitarea, după caz, a proprietarilor, administratorilor, investitorilor, autorităților cu atribuții de control, instanțelor judecătorești și/sau a altor părți interesate.

Concluziile și, după caz, soluțiile și măsurile de intervenție propuse și fundamentate de expertul tehnic în raportul de expertiză tehnică se însușesc de către proprietarul/ administratorul construcției și stau la baza deciziei de intervenție pentru punerea în siguranță a construcției în scopul realizării cerințelor fundamentale aplicabile sau desființarea acesteia, după caz.

Raportul de expertiză tehnică

Raportul de expertiză tehnică întocmit, semnat și ștampilat de către expertul tehnic:

a) constituie parte a temei de proiectare pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru executarea lucrărilor de intervenție sau, după caz, de desființare a construcției existente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data elaborării acestora;

b) se înregistrează în registrul propriu de evidență și în registrul electronic la autoritatea competentă și se predă, în original, beneficiarului/investitorului/proprietarului, însoțit de copia legitimației de atestare.

Expertul tehnic verifică, semnează și ștampilează documentațiile tehnice, în toate fazele de elaborare ale acestora, în domeniile/subdomeniile de construcții și specialitățile de instalații pentru care este atestat și a întocmit expertiza tehnică, pentru confirmarea conformității acestora cu raportul de expertiză tehnică.

Expertul tehnic întocmește și ține la zi registrul de evidență a expertizelor tehnice efectuate.

Când se face expertizarea unui proiect , a unor lucrări de construcții sau a unor construcții?

Expertizarea tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, denumită în continuare expertizare tehnică, este o activitate complexă care cuprinde, după caz, încercări, relevee, analize și evaluări, necesare determinării stării tehnice a unei construcții existente sau nefinalizate, a modului în care au fost executate lucrările de construcție sau a modului în care un proiect respectă reglementările tehnice în vederea asigurării cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute de lege.

Expertizarea tehnică se poate realiza și în următoarele situații:

a) intervenții la construcții existente;

b) în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate factorilor naturali sau antropici sau activităților tehnologice, în vederea evaluării stării tehnice a construcțiilor avariate;

c) la solicitarea autorității contractante sau a beneficiarului privind proiectul/proiectele sau execuția lucrărilor și a construcțiilor;

d) pentru evaluarea construcțiilor existente la acțiuni seismice și, după caz, stabilirea de măsuri de intervenție;

e) în vederea determinării calității tehnice a unor proiecte.